Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van de gemeente dat rechtsgevolgen heeft. Met een beschikking wordt dus de brief bedoeld waarin een besluit van de gemeente aan u wordt bekendgemaakt.

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

  • toekenning of afwijzing van uw aanvraag;
  • uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen;
  • beëindiging van uw recht op een voorziening;
  • herziening of intrekking van uw voorziening;
  • terugvordering (terugbetaling) van uw voorziening;
  • afwijzing van uw aanvraag met verwijzing naar een eerdere afwijzing.

Geen beschikking

Bezwaar maken kunt u alleen tegen een beschikking. Als geen sprake is van een beschikking, kunt u geen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in de Wmo-verordening. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

  • de gemeente vraagt u gegevens bij uw aanvraag aan te vullen;
  • de mededeling dat uw gemeente medisch advies gaat inwinnen;
  • een mededeling over administratieve verwerking;
  • een oproep voor een gesprek of onderzoeken.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.